Salon Regels

  • Ik werk uitsluitend op afspraak.
  • Bij verhindering graag 24 uur van tevoren uw afspraak afzeggen. Anders ben ik helaas genoodzaakt om 50% van de kosten voor de geboekte behandeling in rekening te brengen.
  • Bij te laat komen mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Algemene voorwaarde

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop de schoonheidssalon en haar-/nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon en nagelstudio

JH beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. JH beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

JH beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

JH beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De salon vermeldt prijswijzigingen 3 maanden  voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de JH beautysalon is betaling via online betaalverzoek ook mogelijk.

5. Stagiaires in de salon

JH beautysalon begeleid stagiaires. In overleg met de cliënt bepaald aanwezigheid van een stagiaire en welke werkzaamheden te laten verrichten door stagiaires. Indien de cliënt de gehele behandeling bij een (niet gediplomeerde) stagiaire neem ontvangt de cliënt 10% korting op de behandeling.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de JH beautysalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
JH beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. JH beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JH beautysalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Bij  toestemming van de clïënt worden de afbeeldingen gebruiken op social media.

7. Geheimhouding

JH beautysalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

8. Aansprakelijkheid

JH beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

JH beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

JH beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. JH beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk per post gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon, make-Up/nagelstudio. JH beautysalon zou de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven (indien openingstijden anders vermeld staat). Indien een klacht gegrond is, zal JH beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Cliënt kan niet meer dan €250,- schadevergoeding ontvangen.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JH beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen JH beautysalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.